رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

1400-1401

دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برتر

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 9 دانشگاه شیراز
2 دانشگاه جامع امام حسین (ع) 10 دانشگاه اصفهان
3 دانشگاه فردوسی مشهد 11 دانشگاه علامه طباطبایی
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 12 دانشگاه تبریز
4 دانشگاه صنعتی شریف 13 دانشگاه رازی
6 دانشگاه تربیت مدرس 14 دانشگاه صنعتی اصفهان
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 15 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8 دانشگاه شهید بهشتی
رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 6 دانشگاه اصفهان
2 دانشگاه فردوسی مشهد 7 دانشگاه علامه طباطبایی
3 دانشگاه تربیت مدرس 8 دانشگاه تبریز
4 دانشگاه شهید بهشتی 9 دانشگاه رازی
5 دانشگاه شیراز 10 دانشگاه کردستان
رتبه نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشگاه صنعتی شریف
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رتبه نام
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام
رتبه نام
1 دانشگاه هنر اصفهان
2 دانشگاه هنر تهران
3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
4 دانشگاه هنر شیراز
رتبه نام
1 دانشگاه علم و فرهنگ (غیردولتی غیرانتفاعی)
2 دانشگاه امام صادق (ع) (غیردولتی غیرانتفاعی)
3 دانشگاه سجاد (غیردولتی غیرانتفاعی)
4 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (غیردولتی غیرانتفاعی)
5 دانشگاه ادیان و مذاهب (غیردولتی غیرانتفاعی)
رتبه نام
1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)
4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
5 دانشگاه شاهد
رتبه نام
1 دانشگاه پیام نور
2 دانشگاه فرهنگیان
3 دانشگاه فنی و حرفه ای
4 دانشگاه جامع علمی کاربردی