رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

1400-1401

دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برتر

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 9 دانشگاه شیراز
2 دانشگاه جامع امام حسین (ع) 10 دانشگاه اصفهان
3 دانشگاه فردوسی مشهد 11 دانشگاه علامه طباطبایی
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 12 دانشگاه تبریز
4 دانشگاه صنعتی شریف 13 دانشگاه رازی
6 دانشگاه تربیت مدرس 14 دانشگاه صنعتی اصفهان
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 15 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8 دانشگاه شهید بهشتی
رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 6 دانشگاه اصفهان
2 دانشگاه فردوسی مشهد 7 دانشگاه علامه طباطبایی
3 دانشگاه تربیت مدرس 8 دانشگاه تبریز
4 دانشگاه شهید بهشتی 9 دانشگاه رازی
5 دانشگاه شیراز 10 دانشگاه کردستان
رتبه نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشگاه صنعتی شریف
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رتبه نام
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام
رتبه نام
1 دانشگاه هنر اصفهان
2 دانشگاه هنر تهران
3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
4 دانشگاه هنر شیراز
رتبه نام
1 دانشگاه علم و فرهنگ (غیردولتی غیرانتفاعی)
2 دانشگاه امام صادق (ع) (غیردولتی غیرانتفاعی)
3 دانشگاه سجاد (غیردولتی غیرانتفاعی)
4 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (غیردولتی غیرانتفاعی)
5 دانشگاه ادیان و مذاهب (غیردولتی غیرانتفاعی)
رتبه نام
1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)
4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
5 دانشگاه شاهد
رتبه نام
1 دانشگاه پیام نور
2 دانشگاه فرهنگیان
3 دانشگاه فنی و حرفه ای
4 دانشگاه جامع علمی کاربردی

1400-1401

پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 9 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
2 پژوهشگاه صنعت نفت 10 پژوهشگاه فضایی ایران
3 پژوهشگاه رنگ 11 پژوهشگاه نیرو
4 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 12 پژوهشگاه هوافضا
5 پژوهشگاه مواد و انرژی 13 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
6 پژوهشگاه رویان 14 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
7 پژوهشگاه دانش های بنیادی 15 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
8 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رتبه نام رتبه نام
1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 6 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) 7 پژوهشکده گردشگری
3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 8 مرکز نشر دانشگاهی
4 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس (شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی) 9 پژوهشکده نظر (هنر، معماری و شهرسازی)
5 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 10 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رتبه نام
1 پژوهشگاه رویان
2 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
3 پژوهشگاه دانش های بنیادی
رتبه نام
1 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2 پژوهشگاه رنگ
3 پژوهشگاه صنعت نفت
4 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
5 پژوهشگاه مواد و انرژی
6 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
7 پژوهشگاه هوافضا