رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران
اطلاعیه مهم

اردیبهشت 1402

1399-1400

دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برتر

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 9 دانشگاه صنعتی اصفهان
2 دانشگاه فردوسی مشهد 10 دانشگاه شیراز
3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 11 دانشگاه تبریز
4 دانشگاه صنعتی شریف 12 دانشگاه علامه طباطبایی
5 دانشگاه تربیت مدرس 13 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6 دانشگاه علم و صنعت ایران 14 دانشگاه اصفهان
7 دانشگاه شهید بهشتی 15 دانشگاه گیلان
8 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 6 دانشگاه شیراز
2 دانشگاه فردوسی مشهد 7 دانشگاه تبریز
3 دانشگاه تربیت مدرس 8 دانشگاه اصفهان
4 دانشگاه شهید بهشتی 9 دانشگاه علامه طباطبایی
5 دانشگاه جامع امام حسین (ع) 10 دانشگاه گیلان
رتبه نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشگاه علم و صنعت ایران
3 دانشگاه صنعتی شریف
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
رتبه نام
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام
رتبه نام
1 دانشگاه هنر اصفهان
2 دانشگاه هنر تهران
3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
4 دانشگاه هنر شیراز