رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران
اطلاعیه مهم

1398-1399

دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برتر

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1-15 دانشگاه اصفهان 1-15 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1-15 دانشگاه تبریز 1-15 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
1-15 دانشگاه تربیت مدرس 1-15 دانشگاه صنعتی شریف
1-15 دانشگاه تهران 1-15 دانشگاه علامه طباطبایی
1-15 دانشگاه شهید بهشتی 1-15 دانشگاه علم و صنعت ایران
1-15 دانشگاه شهید چمران اهواز 1-15 دانشگاه فردوسی مشهد
1-15 دانشگاه شیراز 1-15 دانشگاه گیلان
1-15 دانشگاه صنعتی اصفهان
رتبه نام رتبه نام
1-10 دانشگاه اصفهان 1-10 دانشگاه شهید بهشتی
1-10 دانشگاه تبریز 1-10 دانشگاه شهید چمران اهواز
1-10 دانشگاه تربیت مدرس 1-10 دانشگاه شیراز
1-10 دانشگاه تهران 1-10 دانشگاه علامه طباطبایی
1-10 دانشگاه شهید باهنر کرمان 1-10 دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه نام
1-5 دانشگاه صنعتی اصفهان
1-5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1-5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
1-5 دانشگاه صنعتی شریف
1-5 دانشگاه علم و صنعت ایران
رتبه نام
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4 دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام
رتبه نام
1 دانشگاه هنر اصفهان
2 دانشگاه هنر تهران
3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
4 دانشگاه هنر شیراز